GLAS PARTNERA

Zaštita prirode: Četiri strateška projekta Hrvatskih šuma vrijedna milijardu kuna

Jedan od najznačajnijih projekata zaštite prirode koji su pokrenule Hrvatske šume je "Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji - Naturavita"

Anafi 1.7.3

Hrvatske šume su poduzeće odgovorne za održavanje 2.024460,62 ha površina šuma i šumskih zemljišta stabilnima i sigurnima zbog čega je logično i neizostavno da se za potrebe radova kao što su razminiranje, pošumljavanje, edukacija,… koriste sredstva iz EU fondova.

Trenutno su u provedbi četiri strateška projekta čiji su korisnik Hrvatske šume čija je ukupna vrijednost nešto viša od milijarde kuna. Sva četiri strateška projekta pripadaju prioritetnoj osi 6: Zaštita okoliša i održivost resursa. Jedan od najznačajnijih projekata zaštite prirode koji su pokrenule Hrvatske šume je “Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji - Naturavita” započeo je u lipnju 2015. godine, a završava 23.rujna 2023. godine. Ukupna vrijednost projekta je 376.786.017,16 kn, od čega sufinanciranje EU iz Kohezijskog fonda iznosi 314.139.354,67 kn.

image

Anafi 1.6.8

image

DCIM100MEDIADJI_0370.JPG za HS- za advetorijal 2 u EU projekti

Kopački rit i Park Mura - Drava

Projekt se u potpunosti provodi u Osječko-baranjskoj županiji zajedno s projektnim partnerima: Ministarstvom unutarnjih poslova, Hrvatskim vodama, Javnom ustanovom “Parkom prirode Kopački rit” i Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Do sada je u potpunosti realizirana aktivnost razminiranja u sklopu koje je na području PP Kopački rit očišćeno 597 ha šuma i šumskog zemljišta od minsko eksplozivnih i neeksplodiranih ubojnih sredstava, dok je u Regionalnom parku Mura - Drava razminirana površina 1.937 ha. Projektom se planira provesti biološka obnova šuma na 1.021 ha šuma i šumskog zemljišta koja je do sada ostvarena na 70 % planirane površine. Provedbom ove aktivnosti povećat će se vrijednost općekorisnih funkcija šuma u zaštićenim i Natura 2000 područjima u PP “Kopački rit” i Regionalnom parku Mura – Drava. Poboljšana je protupožarna infrastruktura na projektnom području izgradnjom 33 km protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste, a do kraja projekta planira se izgradnja i obnova 107 ha protupožarnih prosjeka, te obnova 4 manja mosta. Unaprijeđena je edukacijska infrastruktura rekonstrukcijom šumske kuće “Podravlje” u Edukacijsko-posjetiteljski centar “Podravlje” koji je svečano otvoren na midterm konferenciji u listopadu prošle godine. Do kraja provedbe projekta u Centru će se održati 115 radionica za učenike, studente i ostale zainteresirane skupine. Jedna od aktivnosti projekta je zaštita i očuvanje voda i o vodama ovisnih ekosustava, te je utvrđeno nulto stanje vodenih ekosustava i uspostavljen sustav monitoringa za revitalizaciju i očuvanje voda i o vodama ovisnih ekosustava poplavnog područja PP Kopački rit. Rezultati monitoringa iskoristit će se za izradu Studije revitalizacije vodenih ekosustava poplavnog područja Kopačkog rita.

Razminiranje Natura 2000 područja nastavljeno je projektom “Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Ličko-senjskoj županiji i Zadarskoj županiji – Fearless Velebit”. Projekt je nastao kao odgovor Hrvatskih šuma na dugogodišnji problem zagađenosti minama dijelova Ličko – senjske i Zadarske županije koji se nalaze u zaštićenim i Natura 2000 područjima. Sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova Hrvatske šume osigurale su uz podršku Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupna vrijednost projekta koji Hrvatske šume provode s Ministarstvom unutarnjih poslova iznosi 266.455.974,71 kn od čega sufinanciranje EU iznosi 218.708.288,14 kn. Razdoblje provedbe projekta je od 1. kolovoza 2018. do 30.lipnja 2023. Do sada je razminirana kompletna projektom planirana površina, 1.645,26 ha. Završetak ove aktivnosti stvorio je preduvjet za provođenje druge projektne aktivnosti, obnova šumske protupožarne infrastrukture, u sklopu koje se planira rekonstrukcija 75,07 km protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste na području Parka prirode Velebit. Cilj je stvoriti uvjete za strukturni i gospodarski održivi razvoj i upravljanje šumama. Promicat će se i usluge šumskih ekosustava kroz obnovu, zaštitu i poboljšanje produktivnosti, stabilnosti i bioraznolikosti šuma.

Razminiranje šuma u području ekološke mreže Natura 2000 nastavilo se potpisivanjem ugovora za još jedan strateški projekt “Razminiranje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu karlovačke županije – Karlovac Karst” vrijedan 241.279.768,62 kn od čega sufinanciranje EU iznosi 196.520.126,11 kn. Projektom će se razminirati površina od 1.709,06 ha šuma i šumskog zemljišta unutar zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000. Rekonstrukcijom 43,6 km protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste omogućit će se bolja zaštita šuma i šumskog zemljišta od požara što će ujedno doprinijeti boljoj zaštiti bioraznolikosti. Jedan od ciljeva projekta je obnova šuma i šumskog zemljišta na 210,65 ha s ciljem sanacije i restauracije ciljnog stanišnog tipa 91LO, ilirske hrastovo-grabove šume, E.3..5. (Epimedio-Carpinetum betuli) unutar ekološke mreže Natura 2000. Vratit će se i autohtona vegetacija na ukupno 28,02 ha šumske površine koja je sada obrasla alohtonim vrstama. Razdoblje provedbe projekta je od 1. siječnja 2019. do 30. prosinca 2023.

Upravljanje ekološkom mrežom

Uz sufinanciranje bespovratnim sredstvima EU iz Kohezijskog fonda, nakon dugotrajnih usklađivanja s EU legislativom, u lipnju 2021. je potpisan dugo očekivani ugovor za projekt “Izrada šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom – Ecomanager”. Riječ o projektu ukupne vrijednosti 136.201.795,88 kn, a sufinanciranje EU iznosi 90.578.582,73 kn. Nositelj projekta su Hrvatske šume uz suradnju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a cilj mu je osigurati održivo upravljanje bioraznolikošću u šumskom dijelu Natura 2000 područja kroz izradu šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom. Program gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja ekološkom mrežom prema Zakonu o šumama je plan koji propisuje zahvate na šumama i šumskim zemljištima, analizu stanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova područja ekološke mreže, ciljeve upravljanja i očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova, mjere očuvanja, aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelje provedbe plana za gospodarske jedinice javnog šumoposjednika i privatnih šumoposjednika za razdoblje od deset godina. Projektno područje Ecomanager-a obuhvaća 559.412,83 ha šuma i šumskog zemljišta u vlasništvu RH unutar 167 gospodarskih jedinica za koje će se izraditi PGEM-ovi. Od te ukupne površine projektnog područja, 382.535,70 ha (68 %) nalazi se unutar ekološke mreže Natura 2000 koju čine područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (POVS) te područja očuvanja značajna za ptice (POP). Osim PGEM-ova kao dio projektnih aktivnosti izradit će se priručnik za uključivanje zahtjeva ekološke mreže u Programe gospodarenja ekološkom mrežom i educirati će se 35 trenera i 161 šumarski stručnjak o planiranju upravljanja područjima ekološke mreže. Šumskogospodarski planovi s planovima upravljanja ekološkom mrežom bit će jedinstveni dokumenti prema kojima će se upravljati šumskim dijelom Natura 2000 područja.

Osim četiri strateška projekta koji su u provedbi i čija je ukupna vrijednost nešto više od milijarde kuna, tu je i sudjelovanje u projektima iz Life programa Europske unije čime Hrvatske šume postaju prepoznatljiv dionik iz područja zaštite prirode i okoliša.

image

za HS- za advetorijal 4 u EU projekti

image

Alati za izmjeru suma

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
01. listopad 2023 07:03