KRUNOSLAV JAKUPČIĆ

Zagovaramo model održivog razvoja

Ono što ohrabruje jest da, zahvaljujući davno uspostavljenom sustavu očuvanja bioraznolikosti, hrvatske šume svoju ulogu uklanjanja ugljikova dioksida iz atmosfere obavljaju natprosječno dobro

Krunoslav Jakupčić

 Damir Krajac/cropix

Hrvatske šume d.o.o. odgovorne su za gospodarenje šumskim resursima u vlasništvu Republike Hrvatske. Osnivač društva je Republika Hrvatska. Društvo gospodari s oko dva milijuna hektara šuma i šumskih zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Drvna zaliha šuma kojima gospodari društvo, prema podacima iz 2016. godine, iznosi oko 316 milijuna kubičnih metara, godišnji tečajni prirast 7,5 milijuna kubičnih metara, a prosječni godišnji etat 6,4 milijuna kubičnih metara bruto. Te brojke same po sebi govore kako je osnovni princip koji se u hrvatskom šumarstvu primjenjuje princip održivosti ili, kako ga šumari nazivaju već stoljećima, potrajnosti. Proizvodnja drvne sirovine kroz njegu i obnovu preduvjet je za kvalitetan uzgoj mlade šume, a da se ona provodi prema strogim ekološkim, socijalnim i ekonomskim standardima, potvrđeno je još 2002. dodjelom međunarodnog FSC® certifikata Hrvatskim šumama.

Zakon o šumama i Šumskogospodarska osnova područja daju jasne smjernice i okvire za definiranje ciljeva poslovanja koji polaze od interesa države u djelatnosti šumarstva. Načela gospodarenja ostvaruju se prije svega provođenjem mjera u gospodarenju šumama, zaštiti šuma i šumskih zemljišta, očuvanju općekorisnih funkcija šuma te nadzoru i provođenju Šumskogospodarske osnove područja. Gospodarenje šumama u Hrvatskoj suočava se s velikim, nikad prije zabilježenim izazovima koji su uvjetovani klimatskim i okolišnim rizicima (biljne bolesti, elementarne nepogode, izrazito visoke temperature uz dugotrajna razdoblja suša, poplave), nepovoljnim demografskim kretanjima te utjecajem krize izazvane pandemijom bolesti covid-19. Za učinkovito upravljanje u takvim uvjetima potrebne su brze i pouzdane informacije o situaciji na terenu i resursi koji omogućuju učinkovito djelovanje na saniranju stanja. U takvim je uvjetima inicijativa Uprave Hrvatskih šuma usmjerena na unapređenje informatičkog sustava, provođenje organizacijskih promjena i reinženjeringa poslovnih procesa s ciljem uspješne implementacije ERP-a, tehničko unapređenje i normativno reguliranje rada na daljinu, unapređenje sjemenarstva i učinkovite rasadničke proizvodnje dostatne za pravodobnu sanaciju oštećenih sastojina, mehanizaciju šumskouzgojnih radova, unapređenje tehnologija pridobivanja drva (primjena naprednih strojeva i žičara), održivo korištenje šumske biomase te osiguranje dodatnih sredstava za gospodarenje šumama provedbom projekata EU.

Uz opću krizu koja pogađa sve dijelove društva, očekujemo da će poslovanje Hrvatskih šuma u 2022. godini biti izloženo negativnim rizicima vezanim uz posljedice klimatske krize, posebno vezano uz intenzivno propadanje poljskog jasena zbog napada invazivne štetne gljive Chalara fraxinea. Za problem propadanja jasena još se traži odgovarajuće rješenje, ne samo u Hrvatskoj nego i u ostatku Europe. Velik je problem i napad štetnika hrastove mrežaste stjenice, koji vjerojatno znatno utječe na slabiji urod žira hrasta lužnjaka i hrasta kitnjaka. Tu su još i napadi ostalih štetnika, poput smrekova i borova potkornjaka, te ostalih nametnika. Način upravljanja i mjere koje će se poduzimati ovise o obilježjima krize te o njezinu intenzitetu, trajanju i posljedicama.

Također se procjenjuje da će gospodarska aktivnost u 2022. i nadalje biti izložena negativnim rizicima vezanim uz pandemiju covida-19. Međutim, očekuje se da će negativni utjecaji biti manji nego u prethodne dvije godine. Svjesni smo različitih zahtjeva društva prema šumi. Otvorenom i jasnom komunikacijom nastojat ćemo uspješno pomiriti različite interese na svim razinama. Nastojat ćemo da naše aktivnosti odražavaju nastojanje da šumama gospodarimo na sveobuhvatan i prirodi blizak način. Kritika će nam biti poticaj da se stalno poboljšavamo.

U svakodnevnom radu na dijelu šumskogospodarskog područja RH kojim gospodarimo, uzgajamo mješovite i prirodne šume koje se najbolje nose s utjecajima klimatskih promjena. Svojim aktivnostima čuvamo i unapređujemo biološku raznolikost. Zaštiti i unapređenju biološke raznolikosti doprinosimo i svojim sudjelovanjem u procesu certifikacije ekoloških poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Svaku svoju aktivnost zasnivamo na zaštiti okoliša i pažljivom korištenju resursa, a istodobno smo pouzdan partner svojim kupcima i dobavljačima te dajemo značajan doprinos održivoj i stabilnoj ponudi drvnih sortimenata. Uz osiguranje dugoročne profitabilnosti tvrtke, stvaranje optimalne dobiti i ulaganja u budućnost, iznad svega prioritet dajemo održivosti. Pokretači smo inovacija u šumarstvu i predani smo povećanom stupnju iskorištenja drva kao obnovljivog izvora energije.

Ono što ohrabruje u pogledu sve većih očekivanja javnosti od šuma jest da, zahvaljujući davno uspostavljenom sustavu, hrvatske šume svoju ulogu uklanjanja ugljikova dioksida iz atmosfere obavljaju iznadprosječno dobro. Naime, uklanjanja iz ovog sektora pokrivaju 23,5 posto ukupnih emisija Hrvatske. Ako bismo uspoređivali s prosječnim vrijednostima za 2019. iz Nacionalnog izvješća o inventaru stakleničkih plinova, prosječno neto uklanjanje po stanovniku u Republici Hrvatskoj iznosi -1.4 t CO2, dok taj prosjek za EU iznosi -0.6 t CO2. Nesumnjivo je to i zahvaljujući velikom postotku šumskog zemljišta kojim gospodare Hrvatske šume kao jedan organiziran i kvalitetan sustav koji osigurava gospodarenje šumskim područjem u Hrvatskoj prema načelima očuvanja prirodne strukture i raznolikosti te trajnog povećanja stabilnosti i kakvoće gospodarskih i općekorisnih funkcija šuma. U funkciji ostvarenja navedenih ciljeva, financijska dobit nije nam cilj, nego nusprodukt naših aktivnosti obnove šuma.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
30. listopad 2022 02:29