Nikola Vilic/ Cropix
Raspisan natječaj

Ključni korak prema potpunoj deregulaciji cijene prirodnog plina

Kućanstva će odlučiti žele li ostati u javnoj usluzi i plaćati ga po cijeni koju će odrediti HERA ili će nabavljati plin po tržišnim uvjetima
Piše: Novac.hrObjavljeno: 19. studeni 2020. 11:36

U jeku pandemije koronavirusa hrvatsko tržište prirodnog plina ulazi u novu fazu deregulacije, pa se putem natječaja biraju novi opskrbljivači u obvezi javne usluge (OuOJU) na svakom pojedinom distribucijskom području u Republici Hrvatskoj. Radi se o vrlo važnom natječaju koji će uvelike utjecati na tržišne odnose na domaćem tržištu plina tijekom naredne četiri godine, pa uz pomoć Ivane Milolože, savjetnice za regulativu u Energiji naturalis, donosimo odgovore na sva pitanja vezana za njegovu provedbu.

Tko provodi natječaj?

Prema odredbama Zakona o tržištu plina, Hrvatska regulatorna energetska agencija (HERA) provodi javni natječaj i donosi odluku o novim opskrbljivačima u obvezi javne usluge. Nakon provedenog natječaja HERA će donijeti odluke o OuOJU koji će biti zaduženi za opskrbu kućanstva u obvezi javne usluge za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.

Što se mijenja u odnosu na dosadašnju situaciju?

Do sada su OuOJU bili određeni Zakonom o tržištu plina koji je predvidio kako opskrbu u obvezi javne usluge obavljaju operatori distribucijskog sustava. Ovim natječajem se daje pravo odabira svakome opskrbljivaču da samostalno odluči želi li obavljati uslugu opskrbe kućanstva u obvezi javne usluge.

Je li natječajem definirana maksimalna cijena plina za kućanstva?

Maksimalni iznos cijene opskrbe u obvezi javne usluge (najviši trošak opskrbe plinom) propisan je natječajnom dokumentacijom koju je HERA objavila 20. listopada 2020. na svojoj web-stranici. OuOJU na natječaju mogu ponuditi cijenu koja je jednaka ili niža od najvišeg troška opskrbe iz natječajne dokumentacije.

Koliki je najviši trošak opskrbe plinom?

Najviši trošak opskrbe plinom jednak je za cijelo ugovorno razdoblje i određuje se u iznosu od 0,0830 kn/kWh bez PDV-a.

Trošak opskrbe plinom uključuje sve troškove OuOJU osim nabave plina, dakle trošak korištenja plinske infrastrukture, energije uravnoteženja, operativnih troškova itd. Trošak opskrbe plinom je, zapravo, iznos onoga što je do sada bio zbroj varijabilnog iznosa naknade za opskrbu plinom koja je propisana Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu i premije opskrbljivača na veleprodajnom tržištu (HEP d.d.) naknada za opskrbu plinom do 1. travnja 2021. za sve OuOJU iznosi 0,0130 kn/kWh. Premija opskrbljivača na veleprodajnom tržištu do 1. travnja 2021. iznosi 0,0437 kn/kWh.

Koliki je ukupni trošak cijene plina?

Ukupni iznos cijene plina za kućanstva u obvezi javne usluge za razdoblje od 1. travnja 2021. ovisit će o rezultatima provedenog natječaja, trošku distribucije plina, ali najvećim dijelom o kretanjima cijene plina na plinskoj burzi TTF. Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu propisana je osnova za utvrđivanje iznosa nabave cijene plina na način da ista ovisi o aritmetičkoj sredini Bid i Offer cijena terminskih ugovora “TTF Price Assesment – Summer” i “TTF Price Assesment – Winter”, objavljenih u pojedinim danima proteklog razdoblja.

Pojednostavljeno rečeno, utvrđeni iznos nabavne cijene ovisit će o prosjeku iznosa cijena ponude i potražnje za ljetnim i zimskim proizvodima postignutim u prošlom vremenu za buduće razdoblje.

Je li ova promjena korak k potpunoj deregulaciji cijene prirodnog plina za kućanstva?

Da. Ovim načinom utvrđivanja cijene plina za kućanstvo u obvezi javne usluge smo bliži potpunoj deregulaciji cijene plina za kućanstvo u Hrvatskoj. OuOJU će plin nabavljati isključivo prema tržišnim uvjetima s obzirom na to da se uloga opskrbljivača na veleprodajnom tržištu koju je godinama imala Hrvatska elektroprivreda ukida od 1. travna 2021. Kućanstva će morati donijeti odluku žele li ostati u javnoj usluzi i plaćati ga po cijeni koju će odrediti HERA ili će nabavljati plin po tržišnim uvjetima.

Linker
27. srpanj 2021 05:31