Dugoiščekivani natječaj

Država planira izdvojiti do 200.000 kuna po punionici za električna vozila

AUTOR:

OBJAVLJENO:

7.5.2019. u 15:28

AUTOR:

OBJAVLJENO:

7.5.2019. u 15:28

Zagreb, 140716. Na Trgu Stjepana Radica pustena je u pogon HEP-ova punionica elektricnih vozila ELEN koja se puni putem solarnih panela.
Foto: Neja Markicevic / CROPIX
Neja Markičević / CROPIX

HEP-ova punionica električnih vozila ELEN

Počelo je - danas od devet sati ujutro zaprimaju se zahtjevi za sufinanciranje gradnje punionica za električna vozila.

Nakon što je početkom mjeseca Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio javni poziv za sufinanciranje nabave ekovozila za koji je interes bio, malo je reći, velik - stiglo više od 2400 prijava - danas je objavio i Javni poziv za sufinanciranje gradnje punionica vrijedan 5,8 milijuna kuna. Kako ističu u toj instituciji, dio je to niza aktivnosti kojima se želi potaknuti transformacija prometnog sustava u čišći i energetski učinkovitiji, a sve s ciljem smanjenja onečišćenja okoliša ispušnim plinovima i bukom.

- Sufinanciranje punionica za električna vozila prirodan je slijed nakon što smo sa 25 milijuna kuna prošle godine potaknuli kupnju oko 900 električnih vozila na hrvatskim cestama. Preduvjet za masovnije korištenje energetski učinkovitijih i ekološki prihvatljivijih vozila je postojanje odgovarajuće infrastrukture, stoga je logično da i jedno i drugo gradimo usporedo. Kao turistička zemlja kojoj gravitiraju Europljani, a koji će u sve većoj mjeri dolaziti s električnim vozilima, važno je da broj od trenutno aktivnih 200-tinjak punionica bude znatno veći - istaknuo je, najavljujući Javni poziv, direktor Fonda Dubravko Ponoš.

Savjetovanje

Pritom je posebno naglasio da su prije objave poziva najprije proveli savjetovanje s potencijalnim korisnicima te smo njihove konstruktivne prijedloge također uključili u izradu poziva. Tvrtke, obrtnici, jedinice lokalne i regionalne samouprave te neprofitne organizacije (izuzev udruga i zadruga) moći će tako za projekte postavljanja punionica dobiti do 40 posto opravdanih troškova, odnosno do 200.000 kuna. Važno je pritom napomenuti što je i prihvatljivo za sufinanciranje: punionice minimalne ukupne snage 50 kW DC ili 22 kW AC, opremljene priključnim sustavima prema prihvaćenim europskim standardima, za naponske sustave AC, DC ili AC+DC, koje će podržavati mogućnost naplate, izvještavanja i analitike. Tehnički koncept nije strogo reguliran pozivom, nego je otvoren za raznovrsna rješenja glede naponskih sustava, snage, brzine punjenja te lokacije punionica i područja prometnih pravaca. Preduvjet sufinanciranja je dostava glavnog projekta ovlaštenog inženjera te pravomoćna građevinska dozvola ili odgovarajući dokument kojim se potvrđuje da ona nije potrebna. Uz prijavni je obrazac, ovisno o vrsti prijavitelja, potrebno dostaviti i svu ostalu odgovarajuću dokumentaciju, a sve zajedno se dostavlja preporučenom poštom ili osobno u pisarnicu Fonda. Pritom se kao relevantno gleda vrijeme predaje ili u pisarnicu ili u poštanski ured.

- Sredstva će se dodjeljivati redoslijedom zaprimanja do kraja godine ili trenutka iskorištenja planiranih sredstava, stoga pozivamo sve zainteresirane prijavitelje da što prije pripreme projektne prijedloge i vode računa da dokumentacija koju dostavljaju bude potpuna - naglasio je Ponoš i dodao da nije moguće retroaktivno sufinanciranje za punionice sagrađene prije 8. svibnja ove godine.

Tranzicija 

Rok provedbe projekta i dostave potpune dokumentacije za isplatu ne može biti dulji od 12 mjeseci od dana zaprimanja odluke Fonda o sufinanciranju i ugovora od korisnika. Pojednostavljeno, korisnici kojima bude odobreno sufinanciranje imat će rok od 12 mjeseci za realizaciju planiranih projekata.

- U bliskoj budućnosti punionice će biti sastavni dio građevinskih projekata i imat će ih svaka nova zgrada, a dotad je na nama da postojeći sustav što bolje prilagodimo kako bi tranzicija bila što brža i učinkovitija - poručio je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Što se ne može sufinancirati?

- Troškove priključka punionice na distribucijsku mrežu

- Troškove instalacije sustava za vlastito napajanje punionice

Što se može sufinancirati?

- Troškove opreme i radova s puštanjem u pogon

- Programska rješenja za naplatu i analitiku

- Troškove stručnog nadzora ovlaštenog inženjera

Tko se može prijaviti?

- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave i ostali proračunski i izvanproračunski korisnici

- trgovačka društva i fizičke osobe - obrtnici i slobodna zanimanja

- neprofitne organizacije (izuzev udruga i zadruga)

 

 

Koje sve “papire” treba pripremiti i kako ih predati

1. Prijavni obrazac koji se može preuzeti s mrežne stranice Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost popunjen u cijelosti, ovjeren te s vlastoručnim potpisom podnositelja zahtjeva (potpisan i ovjeren primjerak u originalu)

2. Prijavni obrazac mora biti u Excel.xlsx formatu na CD-u, DVD-u ili USB-u (neovjeren i nepotpisan)

3. Izrađen glavni projekt punionice ovjeren pečatom te s potpisom ovlaštenog inženjera elektrotehničke struke; mora sadržavati tehnički opis, grafičke priloge i sve ostale obvezne sastavnice, uključujući opis i prikaz priključka na distribucijsku mrežu (original)

4. Prethodna suglasnost ili odgovarajući elaborat operatora distribucijskog elektroenergetskog sustava za priključak punionice na distribucijsku mrežu i provedbu projekta, posebni uvjeti i mišljenja potrebne za provedbu projekta ili izjava ovlaštenog projektanta da iste nisu potrebne s pozivom na projektnu dokumentaciju (original)

5. Dokaz vlasništva: zemljišno-knjižni izvadak za česticu na kojoj se planira gradnja punionice ili potvrda suda ako su zemljišne knjige uništene ili nedostupne te posjedovni list područnog ureda za katastar ne stariji od 30 dana

6. Ako je podnositelj zahtjeva suvlasnik čestice na kojoj se planira gradnja punionice, potrebna je suglasnost suvlasnika čestica za provedbu projekta, a ako podnositelj zahtjeva nije vlasnik čestice na kojoj se planira gradnja punionice, potreban je ugovor o pravu građenja

7. Uvjerenje/potvrda nadležnog ureda za katastar o istovjetnosti čestica u izvorniku ili preslici

8. Ponudbeni ili projektantski troškovnik za provedbu projekta s količinama, jediničnim cijenama te sa zajedničkom sveukupnom rekapitulacijom troškova s iskazanim s PDV-om

9. Potvrda Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja ne starija od 30 dana od dana prijave na ovaj javni poziv (original)

10. Izjava pod materijalnom i kaznenom odgovornošću o tome hoće li se PDV u računima za utvrđivanje opravdanih troškova Fonda koristiti ili se neće koristiti kao pretporez u obračunskom razdoblju, ovjerena pečatom te s potpisom odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva za sufinanciranje (u originalu) i drugu dokumentaciju (ovisno o specifičnostima projekta, prema potrebi).